Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
18.06.2019 ca. 6 Stun­den
76135 Karls­ru­he -
Haus­halt vor 4 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  Ex­cel, EX­CEL - Schu­lung in ei­nem Un­ter­neh­men An­fän­ger Ni­veau - Pi­vot, Ter­min kann in­di­vi­du­ell be­spro­chen wer­den.

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

  ID: 532949 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  18,00 €/Std.
  18.06.2019 ca. 6 Stun­den
  76135 Karls­ru­he -