Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
03.06.2019; 08:30 Uhr ca. 4 Stun­den
72474 Win­ter­lin­gen -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Auf­ga­ben:

  Üb­li­che Rei­ni­gungs­ar­bei­ten, Fens­ter put­zen, Wa­schen/Bü­geln

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Da Ich ei­nen Früh­jah­res­putz ma­chen möch­te, hät­te ich da­bei ger­ne Un­ter­stüt­zung. Ich möch­te ei­ne Mo­ti­vier­te Hil­fe.

  ID: 539619 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  10,00 €/Std.
  03.06.2019; 08:30 Uhr ca. 4 Stun­den
  72474 Win­ter­lin­gen -