Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
29.05.2019; 10:00 Uhr ca. 4 Stun­den
68219 Mann­heim -
Haus­halt vor 4 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  Ex­cel, Word, Power­point

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  ich wür­de gern Win­dows Of­fice ler­nen.

  ID: 542411 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  13,00 €/Std.
  29.05.2019; 10:00 Uhr ca. 4 Stun­den
  68219 Mann­heim -