Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 5 Std. pro Wo­che
50999 Köln -
ak­ten­ta­sche Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  Pri­vat­per­son

 • Auf­ga­ben:

  Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz, Leis­tungs­be­ur­tei­lun­gen nach Dik­t­akt schrei­ben

 • An­for­de­run­gen:

  Sehr gu­te Kor­re­spon­denz

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Werk­stu­den­ten­jobs, Ne­ben­job pri­vat

  ID: 546247 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  10,00 €/Std.
  ab so­fort un­be­fris­tet ca. 5 Std. pro Wo­che
  50999 Köln -