Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. täg­lich
51103 Köln -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Hund

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ge­naue Ein­satz-ta­ge kön­nen mit dem je­wei­li­gen hun­de­sit­ter, ab 26.6.2019 fest­ge­legt wer­den.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs, Ne­ben­job pri­vat

  ID: 547443 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  10,00 €/Std.
  ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. täg­lich
  51103 Köln -