Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
25.10.2019; 18:00 Uhr ca. 6 Stun­den
22765 Ham­burg -
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Fir­men­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Ab­räu­men/Spül­dienst

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Am 25. Ok­to­ber von 18 bis 24 Uhr.
  Bei ei­nem Fir­me­nevent un­ter­stüt­zen.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

 • Ge­wer­be­schein:

  er­for­der­lich

ID: 603917 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
25.10.2019; 18:00 Uhr ca. 6 Stun­den
22765 Ham­burg -