Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
23564 Lü­beck -
Mu­sik vor 1 Mo­na­ten
 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik, Folk/Chan­son

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  10 jäh­ri­ge Schü­ler nach 2 Jah­ren Kla­vier­un­ter­richt und „mu­si­ka­li­scher Pau­se“

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

  ID: 604443 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  23564 Lü­beck -