Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
05.12.2019 1 Stun­de
66117 Saar­brü­cken -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  4 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ni­ko­laus - 05.12.2019

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Weih­nachts­jobs

  ID: 604811 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  60,00 €/pau­schal
  05.12.2019 1 Stun­de
  66117 Saar­brü­cken -