Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
02.12.2019; 09:00 Uhr 3 Mo­na­te ca. 30 Std. pro Wo­che
60325 Frank­furt -
ak­ten­ta­sche Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  Ge­schäfts­füh­rung

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Emp­fang, Te­le­fon­dienst, Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz, Kom­mu­ni­ka­ti­on in Eng­lisch, Vor­be­rei­ten­de Buch­hal­tung

 • An­for­de­run­gen:

  Eng­lisch­kennt­nis­se

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Vier Ta­ge pro Wo­che,
  z.T. Ho­me­of­fice mög­lich,
  Fle­xi­bi­li­tät bei Ar­beits­zeit er­wünscht.
  Nach Ein­ar­bei­tung 18 €/Std

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Werk­stu­den­ten­jobs, Fe­ri­en­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

  Über Lo­ca­ro Main GmbH

  Klei­nes Pri­va­te Equi­ty Un­ter­neh­men

  ID: 605053 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  10,00 €/Std.
  02.12.2019; 09:00 Uhr 3 Mo­na­te ca. 30 Std. pro Wo­che
  60325 Frank­furt -