Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
13.12.2019; 21:00 Uhr 1 Stun­de
65343 Elt­vil­le am Rhein -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Fir­men-/Ver­eins­fei­er

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ge­schen­ke sol­len an je­den Mit­ar­bei­ter ein­zeln über­ge­ben wer­den mit ei­nem klei­nen Text, so­dass Mit­ar­bei­ter ra­ten müs­sen um wen es sich han­delt

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Weih­nachts­jobs

  ID: 605055 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  60,00 €/pau­schal
  13.12.2019; 21:00 Uhr 1 Stun­de
  65343 Elt­vil­le am Rhein -