Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
90,00 €/pau­schal
06.12.2019 ca. 2 Stun­den
70191 Stutt­gart -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Fei­er in Schu­le/Kin­der­gar­ten

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Es sol­len zwei Kin­der­grup­pen be­sucht wer­den.

  Der Auf­tritt soll­te zwi­schen 10-12 Uhr er­fol­gen und un­ge­fähr 1,5 Std. dau­ern.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Weih­nachts­jobs

  ID: 606195 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  90,00 €/pau­schal
  06.12.2019 ca. 2 Stun­den
  70191 Stutt­gart -