Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2019; 16:00 Uhr 1 Stun­de
85604 Zorne­ding -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  4 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  wir su­chen ei­nen Ni­ko­laus für den 6. De­zem­ber - al­so kei­nen Weih­nachts­mann

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Weih­nachts­jobs

  ID: 606389 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  60,00 €/pau­schal
  06.12.2019; 16:00 Uhr 1 Stun­de
  85604 Zorne­ding -