Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
46539 Dins­la­ken -
Mu­sik vor 1 Mo­na­ten
 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Wenn es mög­lich wä­re den Gi­tar­ren­un­ter­richt bei mir zu Hau­se statt­fin­den zu las­sen, wä­re das su­per. Ich wür­de dann auch mehr zah­len.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

  ID: 606633 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  20,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  46539 Dins­la­ken -