Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2019; 16:00 Uhr 1 Stun­de
12305 Ber­lin -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  4 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Weih­nachts­jobs

  ID: 607149 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  100,00 €/pau­schal
  24.12.2019; 16:00 Uhr 1 Stun­de
  12305 Ber­lin -