Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
06.12.2019 1 Stun­de
53721 Sieg­burg -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Der Ni­ko­laus müss­te am 06.12.19 zwi­schen 19.00-20.00 h bei uns sein

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Weih­nachts­jobs

  ID: 607151 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  60,00 €/pau­schal
  06.12.2019 1 Stun­de
  53721 Sieg­burg -