Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
12.12.2019; 09:30 Uhr 1 Stun­de
12487 Ber­lin -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Fei­er in Schu­le/Kin­der­gar­ten

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Weih­nachts­jobs

  ID: 607519 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  60,00 €/pau­schal
  12.12.2019; 09:30 Uhr 1 Stun­de
  12487 Ber­lin -