Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
19.12.2019; 16:30 Uhr ca. 6 Stun­den
81669 Mün­chen -
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Buf­fet be­treu­en, Ab­räu­men/Spül­dienst

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Am 19.12.2020 ver­an­stal­ten wir ei­ne klei­ne Weih­nach­st­fei­er ( ugly swea­ter par­ty ) bei uns Zu­hau­se.
  Wir brau­chen dich ab 16.30h ca. 6 Stun­den.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

  ID: 620901 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  10,00 €/Std.
  19.12.2019; 16:30 Uhr ca. 6 Stun­den
  81669 Mün­chen -