Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
35,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
30159 Han­no­ver -
Mu­sik vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gei­gen­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  Fort­ge­schrit­te­ne/r

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  En­ga­gier­ter Ama­teur, er­fah­re­ne Kam­mer­mu­si­ke­rin sucht ex­zel­len­ten Pro­fi­mu­si­ker der auch Er­fah­rung mit Er­wach­se­nen­un­ter­richt hat.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Wo­chen­end­jobs

  ID: 644231 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  35,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  30159 Han­no­ver -