Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
20.08.2020; 08:30 Uhr un­be­fris­tet ca. 40 Std. pro Wo­che
72108 Rot­ten­burg am Ne­ckar -
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  Ar­beits­as­si­tenz

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Te­le­fon­dienst, In­ter­net­re­cher­che

 • An­for­de­run­gen:

  Sehr gu­te Kor­re­spon­denz, Eng­lisch­kennt­nis­se, Gu­te Power­point-Kennt­nis­se

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Mon­tag bis Frei­tag 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Werk­stu­den­ten­jobs

  ID: 691621 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  11,00 €/Std.
  20.08.2020; 08:30 Uhr un­be­fris­tet ca. 40 Std. pro Wo­che
  72108 Rot­ten­burg am Ne­ckar -