Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
150,00 €/pau­schal
01.09.2020; 18:00 Uhr 2 Wo­chen 2 Std. mehr­mals pro Wo­che
53113 Bonn -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Hof­tie­re

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  To­Do: 13 Jah­re al­ter Voll­blut­a­ra­ber im Of­fen­stall muss be­wegt wer­den (Lon­gie­ren, Frei­ar­beit, Spa­zie­ren).
  Mis­ten und Put­zen ge­hört da­zu.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs, Schü­ler­jobs, Fe­ri­en­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

  ID: 692911 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  150,00 €/pau­schal
  01.09.2020; 18:00 Uhr 2 Wo­chen 2 Std. mehr­mals pro Wo­che
  53113 Bonn -