Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
28.10.2020; 10:00 Uhr 3 Ta­ge
56072 Ko­blenz -
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ei­ne 2 Jah­re al­te stu­ben­di­va sucht Do­sen­öff­ner.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs, Schü­ler­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

  ID: 693989 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  15,00 €/Tag
  28.10.2020; 10:00 Uhr 3 Ta­ge
  56072 Ko­blenz -