Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
60313 Frank­furt -
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  Emp­fang

 • Auf­ga­ben:

  Emp­fang, Te­le­fon­dienst, Ver­sand-/Ku­ver­tier­ar­bei­ten

 • An­for­de­run­gen:

  Sehr gu­te Kor­re­spon­denz, Eng­lisch­kennt­nis­se

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  täg­lich von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Werk­stu­den­ten­jobs

  Über GbR

  Rechts­an­walts­kanz­lei mit Schwer­punk­ten im Ar­beits­recht, Aus­län­der­recht, Asyl­recht, Staats­an­ge­hö­rig­keits­recht, Ver­kehrs­recht und Zi­vil­recht.

  ID: 694273 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  10,00 €/Std.
  ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
  60313 Frank­furt -