Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 4 Std. mehr­mals pro Wo­che
60528 Frank­furt -
Spra­chen vor 4 Wo­chen
 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Lehr­amtstu­di­um be­vor­zugt

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

  ID: 696925 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/90 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 4 Std. mehr­mals pro Wo­che
  60528 Frank­furt -