Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
51377 Le­ver­ku­sen -
Mu­sik vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Ge­sangs­un­ter­richt, Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  Fort­ge­schrit­te­ne/r

 • Schwer­punk­te:

  Jazz, Rock/Pop, Mu­sik­theo­rie

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt hat Prio­ri­tät ggü. dem Ge­sang.
  Gi­tar­ren­un­ter­richt auf fort­ge­schrit­te­nem Ni­veau
  Ge­sang auf An­fän­ger-ni­veau

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

  ID: 702629 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  51377 Le­ver­ku­sen -