Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
101,00 €/pau­schal
24.12.2020; 16:30 Uhr 1 Stun­de
28307 Bre­men -
Haus­halt vor 1 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  4 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Wir wür­den ger­ne ei­nen Weih­nachts­mann mit En­gel für den 24 De­zem­ber 2020 bu­chen

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Weih­nachts­jobs

  ID: 702961 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  101,00 €/pau­schal
  24.12.2020; 16:30 Uhr 1 Stun­de
  28307 Bre­men -