Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
13187 Ber­lin
Nach­hil­fe vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch, Deutsch, Ma­the­ma­tik

 • Schul­form:

  Grund­schu­le

 • Klas­se:

  6. Klas­se

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Do, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Un­se­re Toch­ter hat ei­ne Dys­kal­ku­lie.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Nach­hil­fe-Jobs

  ID: 723853 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  20,00 €/90 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
  13187 Ber­lin