Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
30.11.2020; 12:00 Uhr ca. 4 Stun­den
86159 Augs­burg
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • Auf­ga­ben:

  Üb­li­che Rei­ni­gungs­ar­bei­ten

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Et­was stär­ker ver­schmutzt

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

  ID: 725073 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  12,00 €/Std.
  30.11.2020; 12:00 Uhr ca. 4 Stun­den
  86159 Augs­burg