Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
18.11.2020; 10:00 Uhr ca. 2 Stun­den
22391 Ham­burg
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  In­ter­net, In­stal­la­ti­on Pro­gram­me

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Os, Li­nux

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich ha­be ei­nen OS X El Ca­pi­tan Ver­si­on 10.11.6 und brau­che die Ver­si­on 10.14.
  Ich brau­che zu­dem ei­ne Be­ra­tung über Li­nux.
  Uhr­zeit ist fle­xi­bel.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

  ID: 726517 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  15,00 €/Std.
  18.11.2020; 10:00 Uhr ca. 2 Stun­den
  22391 Ham­burg