Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. wö­chent­lich
78476 Al­lens­bach
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Auf­ga­ben:

  Üb­li­che Rei­ni­gungs­ar­bei­ten

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  3 Per­so­nen Haus­halt( Ehe­paar und Kind)
  Ach­tung Kat­ze im Haus vor­han­den!
  Or­dent­li­che An­mel­dung ist ge­wünscht.
  Lang­fris­ti­ge Zu­sam­men­ar­beit er­wünscht.

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Fr

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs

  ID: 741529 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  13,00 €/Std.
  ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. wö­chent­lich
  78476 Al­lens­bach