Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
40223 Düs­sel­dorf
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  All­ge­mei­ner Um­gang

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  ich bin seit ei­nem Jahr Rent­ner ,ha­be mich nicht son­der­lich um den PC ge­küm­mert.Möch­te jetzt aber mei­ne Bank und kor­re­spon­denz­ge­schäf­te am PC er­le­di­gen kön­nen.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs

  ID: 741577 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  20,00 €/Std.
  ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
  40223 Düs­sel­dorf