Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
44577 Cas­trop-Rau­xel
Spra­chen vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  Fort­ge­schrit­ten (B1-B2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich möch­te On­li­ne Un­ter­richt über z.b. Sky­pe

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

  ID: 741793 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/90 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
  44577 Cas­trop-Rau­xel