Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
46147 Ober­hau­sen
Spra­chen vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Ara­bisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Klein­kind

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

  ID: 741885 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/90 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  46147 Ober­hau­sen