Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. wö­chent­lich
65193 Wies­ba­den
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  In­ter­net, Ex­cel

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Um­gang haupt­säch­lich mit Exel, z.B. Bau­zei­ten­plan

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs

  ID: 742809 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  18,00 €/Std.
  ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. wö­chent­lich
  65193 Wies­ba­den