Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 4 Std. wö­chent­lich
99094 Er­furt
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  In­ter­net, Com­pu­ter­kauf etc.

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Web­de­sign / Sei­te ver­wal­ten

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs

  ID: 743615 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  15,00 €/Std.
  ab so­fort un­be­fris­tet 4 Std. wö­chent­lich
  99094 Er­furt