Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
72762 Reut­lin­gen
Mu­sik vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Kla­vier­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik, Rock/Pop, Mu­sik­theo­rie

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Key­board­un­ter­richt für ei­nen 7jäh­ri­gen Jun­gen

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

  ID: 743623 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  72762 Reut­lin­gen