Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
85356 Frei­sing
Nach­hil­fe vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Ma­the­ma­tik

 • Schul­form:

  Be­rufs­bil­den­de Schu­le

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di, Fr, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich möch­te Un­ter­stüt­zung be­kom­men bis ich auf­ge­holt ha­be.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Nach­hil­fe-Jobs, Wo­chen­end­jobs

  ID: 744137 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  30,00 €/90 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  85356 Frei­sing