Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,50 €/Std.
01.02.2021; 08:30 Uhr ca. 4 Stun­den
13409 Ber­lin
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­zahl der Kin­der:

  1 Kind

 • Al­ter der Kin­der:

  0-1 Jahr, 6-9 Jah­re, 10+ Jah­re

 • Be­son­der­hei­ten:

  Füh­rer­schein er­for­der­lich

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Zu­ver­läs­sig, Ver­ant­wor­tungs­voll und lie­be­voll

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ba­by­sit­ter-Jobs, Haus­halts­jobs, Schü­ler­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

 • PKW Füh­rer­schein:

  er­for­der­lich

ID: 744241 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,50 €/Std.
01.02.2021; 08:30 Uhr ca. 4 Stun­den
13409 Ber­lin