Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
47119 Duis­burg
Bü­ro vor 4 Wo­chen
 • Ab­tei­lung:

  Se­kre­ta­ri­at

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz, Ver­sand-/Ku­ver­tier­ar­bei­ten

 • An­for­de­run­gen:

  Gu­te EDV-Kennt­nis­se

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Ar­beits­zeit 1-2 Ta­ge die Wo­che,
  in je­dem Fall Mon­tags

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Werk­stu­den­ten­jobs

  ID: 744563 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  10,00 €/Std.
  ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
  47119 Duis­burg