Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
23.02.2021; 09:00 Uhr ca. 6 Stun­den
60318 Frank­furt
Haus­halt vor 4 Ta­gen
 • Hil­fe bei:

  Ex­cel, Word, Power­point

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich be­nö­ti­ge Ba­sis­wis­sen für Word, Ex­cel und Power Point.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

  ID: 748905 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  18,00 €/Std.
  23.02.2021; 09:00 Uhr ca. 6 Stun­den
  60318 Frank­furt