Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
74889 Sins­heim
Bü­ro vor 2 Ta­gen
 • Ab­tei­lung:

  Ge­schäfts­füh­rung

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz, Kom­mu­ni­ka­ti­on in Eng­lisch, In­ter­net­re­cher­che, Web­site­be­treu­ung

 • An­for­de­run­gen:

  Sehr gu­te Kor­re­spon­denz, Eng­lisch­kennt­nis­se, Gu­te EDV-Kennt­nis­se, Gu­te Ex­cel-Kennt­nis­se, Gu­te Power­point-Kennt­nis­se, Sehr höf­li­cher Um­gang, sehr ge­wis­sen­haft.

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Fle­xi­bel im ho­me­of­fice.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Werk­stu­den­ten­jobs

  ID: 749781 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  13,00 €/Std.
  ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
  74889 Sins­heim