Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
70184 Stutt­gart
Nach­hil­fe vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch, Ma­the­ma­tik

 • Schul­form:

  Gym­na­si­um/Ge­samt­schu­le

 • Klas­se:

  5. Klas­se

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Do, Fr

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Wir su­chen für un­se­ren Sohn (5. Klas­se Gym­na­si­um) en­ga­gier­ten Ma­the Nach­hil­fe­un­ter­richt, ggf. auch Un­ter­stüt­zung in Eng­lisch. Am Bes­ten wä­ren Be­su­che zu Haus un­ter Ein­hal­tung der AHA Re­geln. De­tails ger­ne im per­sön­li­chen Ge­spräch.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Nach­hil­fe-Jobs

ID: 756632 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
70184 Stutt­gart