Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
10781 Ber­lin
Nach­hil­fe vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch, Fran­zö­sisch

 • Schul­form:

  Gym­na­si­um/Ge­samt­schu­le

 • Klas­se:

  8. Klas­se

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Zu­sätz­lich zu mei­ner Toch­ter (8. Klas­se) sol­len auch mei­ne bei­den Söh­ne (bei­de 5. Klas­se) Nach­hil­fe er­hal­ten - al­ler­dings nur in Eng­lisch. Es wä­re si­cher­lich am prak­tischs­ten, wenn der Stu­dent bei­de Un­ter­richts­ein­hei­ten di­rekt hin­ter­ein­an­der le­gen könn­te? Dann wür­de ei­ne An­fahrt ent­fal­len.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Nach­hil­fe-Jobs

ID: 758760 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
10781 Ber­lin