Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
35,00 €/90 Min.
12.04.2021; 09:00 Uhr ca. 3 Stun­den
12163 Ber­lin
Nach­hil­fe vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Wirt­schaft

 • Schul­form:

  Uni­ver­si­tät/Fach­hoch­schu­le

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Sup­p­ly and ope­ra­ti­ons­ma­nage­ment an der FU Ber­lin

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Nach­hil­fe-Jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 759001 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
35,00 €/90 Min.
12.04.2021; 09:00 Uhr ca. 3 Stun­den
12163 Ber­lin