Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
60318 Frank­furt
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  In­stal­la­ti­on Pro­gram­me

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top, Ta­blet, Smart­pho­ne/Han­dy

 • Be­triebs­sys­tem:

  Os

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Er­fah­run­gen mit Me­di­en­pro­gram­men er­for­der­lich, wie Crea­ti­vcloud und Da­Vin­ci etc. Word­Press wä­re wün­schens­wert.

  Deutsch­kennt­nis­se er­for­der­lich.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs

ID: 759184 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
60318 Frank­furt