Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
99096 Er­furt
Spra­chen vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di, Mi

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich su­che ei­nen/ei­ne Eng­lisch­leh­rer/Eng­lisch­leh­re­rin für mei­ne Söh­ne 8 und 10 Jah­re Alt bei uns Zu­hau­se.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 759271 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
99096 Er­furt