Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
12163 Ber­lin
Bü­ro vor 4 Wo­chen
 • Ab­tei­lung:

  Mar­ke­ting

 • Auf­ga­ben:

  Prä­sen­ta­ti­ons­er­stel­lung

 • An­for­de­run­gen:

  Gu­te Power­point-Kennt­nis­se

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Wir su­chen krea­ti­ve und er­fah­re­ne Un­ter­stüt­zung bei der Er­stel­lung von Kun­den­prä­sen­ta­tio­nen. Ar­beits­um­fang pro­jek­t­ori­en­tiert. Freie Zeit­ein­tei­lung. Ei­ge­ne Ar­beits­mit­tel (Com­pu­ter + MS Of­fice)

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Werk­stu­den­ten­jobs

ID: 760454 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
12163 Ber­lin