Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
42719 So­lin­gen
Bü­ro vor 2 Wo­chen
 • Ab­tei­lung:

  Emp­fang

 • Auf­ga­ben:

  Emp­fang, Te­le­fon­dienst

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Wir su­chen für un­se­re re­la­tiv gro­ße Zahn­arzt­pra­xis ei­ne Un­ter­stüt­zung am Emp­fang.
  Te­le­fon, An­mel­dung und evtl. Ter­min­ver­ga­be wä­ren wich­tig.
  Täg­lich oder ei­ni­ge Ta­ge pro Wo­che, stun­den­wei­se oder ganz­tags

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Werk­stu­den­ten­jobs

ID: 760595 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
42719 So­lin­gen