Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
22.04.2021; 08:00 Uhr ca. 2 Stun­den
60385 Frank­furt
Spra­chen vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Spa­nisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Es muss ei­ne 60mi­nü­ti­ge Spa­ni­sch­ar­beit (1 Lehr­jahr) ge­schrie­ben wer­den.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 760780 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
22.04.2021; 08:00 Uhr ca. 2 Stun­den
60385 Frank­furt