Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. 14-tä­gig
10587 Ber­lin
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  All­ge­mei­ner Um­gang, Da­ten­si­che­rung/-über­tra­gung

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top, Smart­pho­ne/Han­dy

 • Be­triebs­sys­tem:

  Os

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Do

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Brau­che je­man­den, der mich bei Pro­ble­men un­ter­stützt die im­mer wie­der auf­tau­chen, wie jetzt bei Da­ten­si­che­rung, oder auch un­ter­schied­li­che Sa­chen bei Um­gang mit iPho­ne und MacBook Pro

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs

ID: 761056 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. 14-tä­gig
10587 Ber­lin