Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. wö­chent­lich
14129 Ber­lin
Haus­halt vor 3 Wo­chen
  • Auf­ga­ben:

    Üb­li­che Rei­ni­gungs­ar­bei­ten, Fens­ter put­zen, Wa­schen/Bü­geln

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs

ID: 761820 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. wö­chent­lich
14129 Ber­lin